Шинэчилсэн огноо: 2018 оны 3 сарын 20

Нэн ядуу өрхийн хүүхдүүдийг ивээн тэтгэж, хүүхдүүдэд тогтмол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлж, тэдэнд чиглэсэн төрөл бүрийн арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж тусламжинд хамрагдаж байгаа өрхийн гишүүдийг оролцуулж, хүүхдүүдийг тасралтгүй суралцах нөхцөлөөр хангах, өрхийг бусад гишүүдийг чадавхижуулах, амьдрал ахуйг нь дэмжих, өрхийн бие даах чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор ажилладаг.

Тусламжинд хамрагдах нөхцөл:
1.     0-14 насны 3 ба түүнээс дээш хүүхэдтэй өрх толгойлсон эцэг, эх
2.     Эцэг эх нь хоёул байдаг бол аль нэг нь хөдөлмөрийн чадвараа алдсан өрх
3.     Бүтэн өнчин хүүхдүүд /асран хамгаалагчтай байх/
4.     Эцэг эх нь ял эдэлж байгаа бол
5.     Өрхийн амьдарч буй орчин нөхцөл, өрхийн санхүүгийн байдал зэргийг харгалзан үзнэ.
6.     Сургуулийн насны хүүхдүүд сургууль завсардахгүй сурч байх.

Тусламжинд ороход бүрдүүлэх материал:
Эдгээр бичиг баримтыг заавал хавсаргаж байж өргөдөл хүлээн авна.
1.     Эцэг эхийн иргэний үнэмлэх
2.     Хүүхдүүдийн төрсний гэрчилгээ
3.     Өргөдөл дээр хорооны нийгмийн ажилтнаар цохолт хийлгэсэн байх
4.     Эцэг эх нь группт байдаг бол группын дэвтэр, сунгалт хийгдсэн байх
5.     Асран хамгаалагчаар тогтоосон шүүхийн шийдвэр
6.     Эцэг эх нь нас барсан бол нас барсны гэрчилгээ
7.     Эцэг эхийн аль нэг ял эдэлж байгаа бол шүүхийн шийдвэр
8.     Гэр бүл салсан бол салалтын гэрчилгээ, лавлагаа

Тайваний хүүхдийн сангийн халамжийн үйлчилгээ нь одоогоор зөвхөн УЛААНБААТАР хотын бүх дүүрэг болон Төв аймгийн ЗУУНМОД, БАТСҮМБЭР, БОРНУУР, ЖАРГАЛАНТ, ЭРДЭНЭ сумдад хүрч байгаа тул, эдгээр бүс нутгийн айл өрх өргөдөл гаргах боломжтой. Тиймээс:
• Улаанбаатар хотын айлууд Тайваний сан дээр өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж өргөдөл өгнө.
• Хөдөө орон нутгийн айлууд тухайн дүүрэг, хороо, сумын нийгмийн ажилтнаар дамжуулан өргөдөл өгнө.

Бусад нийгмийн сүлжээгээр зочлох:


To Top