Шинэчилсэн огноо: 2019 оны 1 сарын 1

Тайваний хүүхдийн сангийн халамжийн үйлчилгээ нь тусламж дэмжлэг зайлшгүй хэрэгтэй байгаа амьдралын түвшин доогуур өрхийн хүүхдүүдийг хамруулан, ивээн тэтгэлгээр хүүхэд бүрд тогтмол санхүүгийн дэмжлэг үзүүлэхээс гадна, төрөл бүрийн дэмжлэг үзүүлэх болон чадавхижуулах арга хэмжээнүүдийг зохион байгуулж тусламжид хамрагдаж буй хүүхэд, гэр бүлээ оролцуулан, хүүхдийг тасралтгүй суралцах нөхцөлөөр хангах, өрхийн гишүүдийг чадавхижуулах, өрхийн бие даах чадварыг дээшлүүлж, амьдралыг нөхцлийг сайжруулах зорилготой.
Одоогийн байдлаар тус сангийн халамжийн үйлчилгээ нь Улаанбаатар хотын 9 дүүрэг болон Төв аймгийн Зуунмод, Эрдэнэ, Батсүмбэр, Борнуур, Жаргалант сумуудад хүрч байна.

Өргөдөл гаргахдаа:
• Нийслэлийн 6-н дүүргийн айлууд Тайваний сан дээр өөрийн биеэр хүрэлцэн ирж өргөдөл өгнө.
• Налайх, Багануур, Багахангай болон сумдуудын айлууд тухайн дүүрэг, хороо, сумын нийгмийн ажилтнаар дамжуулан өргөдөл өгнө.

Nuhtsul

Бусад нийгмийн сүлжээгээр зочлох:


To Top