Эдгээр арга хэмжээнүүдэд зөвхөн Тайваний хүүхдийн сангийн тусламжинд
хамрагдаж байгаа айл өрхүүд хамрагдах боломжтой.

To Top