Хамгийн сүүлийн дугаар нь 2023 оны 10 сарын дугаар байгаа. 2024-3 сар хүртэлх мөнгө дансаар олгогдоно, 2024 оны 3 сарын бэлэн мөнгө олголтын хуваарийг сайтар анхаарч хараарай. Хэвлэл дээрх мэдээллүүд нь бүгд манай сангаас үйлчилгээ авч буй өрх, хүүхдүүдэд чиглэсэн болно🥰

To Top